Meer info
SDB logo

Algemene voorwaarden van toepassing bij het contract van

dienstverrichting dienstencheques


Laatste wijziging: 29/11/2023

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de eerste dienstverlening van SDB bij de gebruiker.
Definities
SDB: Alle bestaande en eventuele toekomstige vzw's dewelke met de SDB groep verbonden zijn, en betrekking hebben dienstencheque activiteiten. De vzw's die verband houden met de benaming SDB vzw, zoals S3H vzw (0453.390.085), allen gevestigd te Diesterstraat 27/11 te 3800 Sint Truiden. Deze opsomming is niet limitatief, en kan mogelijk wijzigen naar aanleiding van fusies, overnames, en andere wijzigingen verband houdend met de vzw structuur.
Dienstenbedrijf: Het bedrijf of de organisatie die erkend is om diensten aan te bieden aan particulieren in het kader van "huishoudelijke hulp aan huis".
Gebruiker: De particulier die beroep doet op het dienstenbedrijf.
Werknemer: De persoon die een arbeidsovereenkomst dienstencheques heeft afgesloten met een erkende onderneming.
Thuishulp van huishoudelijke aard: Diensten voor particulieren die uit activiteiten bestaan uitgevoerd in de woonplaats van de particulier: het schoonmaken van de woning en ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden.
Waarde bij equivalent van de dienstencheques: De werkelijke waarde van de dienstencheque voor de onderneming zijnde de inruilwaarde van de dienstencheque bij Sodexo/Pluxee.

Contractuele clausules

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1 Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van het aanwenden van dienstencheques als betaalmiddel door de gebruiker in het kader van het leveren van thuishulp van huishoudelijke aard door SDB vzw, en dit conform de Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten- en banen, en het Koninklijk Besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.
1.2 Indien het contract betrekking heeft op elektronische dienstencheques erkent de gebruiker te weten dat hij deze bij het uitgiftebedrijf dat namens de overheid de cheques beheert (Sodexo/Pluxee) dient te bestellen, beheren, bevestigen en betalen. De gebruiker verklaart kennis genomen te hebben van de gebruiksvoorwaarden van Sodexo/Pluxee bij de ondertekening van de overeenkomst.
1.3 De gebruiker verbindt zich ertoe om bij wijziging van zijn persoonlijke contactgegevens zoals hierboven omschreven dit onmiddellijk kenbaar te maken aan het dienstenbedrijf. Bij gebrek aan deze mededeling draagt de gebruiker het risico voor het niet ontvangen van correspondentie.
1.4 De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn dat het verboden is de werknemer van SDB vzw in het kader van dienstencheques aan het werk te stellen voor andere taken dan thuishulp van huishoudelijke aard, zoals hierboven in de definities beschreven.
1.5 De gebruiker verbindt zich ertoe in geen geval de werknemer andere activiteiten dan thuishulp van huishoudelijke aard te doen verrichten. Activiteiten zoals kinderopvang, verzorging van dieren en onderhoud van hun behuizing alsook van beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, dokters- en tandartspraktijken, commerciële bureauruimtes, gemeenschappelijke trappenhallen... zijn niet toegelaten.
1.6 De werknemer mag geen bloed of aanverwant tot in de tweede graad zijn van de gebruiker of van een lid van het gezin van de gebruiker, noch dezelfde verblijfplaats hebben als de gebruiker. De gebruiker meldt aan de verantwoordelijke van SDB vzw indien één van de situaties zich voordoet bij de voorgestelde kandidaat of huidige huishoudhulp.
1.7 De ongeldigheid, niet-toepasbaarheid of onwettelijkheid van een van de bepalingen in de overeenkomst, leiden in geen geval tot de ongeldigheid of nietigheid van de andere contractuele bepalingen.
Artikel 2. Uurrooster en prestaties
2.1 Het definitieve werkschema wordt opgesteld door SDB vzw in samenspraak met de gebruiker, rekening houdend met de arbeidsduurgrenzen.
2.2 Indien de gebruiker het werkschema wenst te wijzigen, dient hij zich te gedragen conform artikel 3.2 van huidige overeenkomst.
Artikel 3. Afwezigheden
3.1 Afwezigheid van de werknemer. SDB vzw brengt zo snel mogelijk de gebruiker op de hoogte van eventuele wijzigingen in het werkschema. In geval van afwezigheid van de werknemer, zal deze in de mate van het mogelijke en zo snel mogelijk vervangen worden. Bij vervanging kunnen zich wijzigingen voordoen in werkuren en/of datum zonder dat de gebruiker het recht krijgt om hiervoor een vergoeding te vorderen. SDB vzw verwittigt de gebruiker zo snel mogelijk indien er zich wijzigingen voordoen.
Indien de werknemer wordt verhinderd door onvoorziene omstandigheden of overmacht kan er geen vergoeding gevorderd worden door de gebruiker.
De gebruiker verbindt zich ertoe om SDB vzw meteen op datum van de geplande prestaties op de hoogte te stellen indien de werknemer zich niet aanbiedt of vroegtijdig het werk verlaat.
3.2 Afwezigheid van de gebruiker. Onverwachte bijsturingen aan het werkschema en eventuele vakantieperiodes worden ten minste 10 dagen vooraf schriftelijk gemeld aan SDB vzw Indien de gebruiker geen thuishulp wenst gedurende enkele opeenvolgende weken, verwittigt hij de verantwoordelijke van SDB vzw minstens 14 dagen op voorhand.
In geval de werknemer de voorziene taken niet kan uitvoeren ingevolge nalatigheid van de gebruiker (vb. geen toegang tot de woning verschaffen) of indien er niet tijdig geannuleerd wordt, is een vergoeding verschuldigd aan SDB vzw die gelijk is aan het equivalent van de geplande prestaties vermenigvuldigd met de inruilwaarde bij Sodexo/Pluxee van de dienstencheques.
Artikel 4. Terbeschikkingstelling van materiaal
De gebruiker garandeert aan SDB vzw dat alle materialen ter beschikking gesteld worden voor de uitvoering van de huishoudelijke taken. De gebruiker waarborgt de goede staat en werking van de door hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen en materialen en overloopt samen met de werknemer, vooraleer deze zijn activiteiten begint, de eventuele gevaren ervan. De gebruiker kan de werknemer niet verplichten om oplosmiddelen of niet geëtiketteerde producten te gebruiken.
Artikel 5. Betaling
5.1 De gebruiker verbindt zich er toe om ondertekende, gedateerde en niet vervallen dienstencheques aan te bieden, per gepresteerd uur. In geval van prestaties van minder dan één uur, moeten deze worden gegroepeerd voor rekening van de gebruiker tot één volledig arbeidsuur.
5.2 Een dienstencheque kan enkel gebruikt worden voor het vergoeden van gepresteerde arbeidstijd. Andere kosten (transport, materiaal, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering,...) kunnen niet met dienstencheques betaald worden.
5.3 De wijze van aanbieding is verschillend naargelang de gebruiker papieren of elektronische dienstencheques gebruikt.
Indien de gebruiker werkt met elektronische dienstencheques dienen deze aangekocht te worden bij Sodexo/Pluxee, het uitgiftebedrijf dat namens de overheid de cheques beheert. De werknemer registreert zijn prestaties op de dag van de prestatie met behulp van een telefoontoestel.
In geval van papieren dienstencheques zal de gebruiker na iedere geleverde prestatie de cheques, gelijk aan het aantal gepresteerde uren, aan de werknemer bezorgen. Indien de gebruiker niet aanwezig is in de woning op het moment dat de werknemer aanwezig is, zullen de cheques worden klaargelegd op een met de werknemer afgesloten plaats. In elk geval blijft de gebruiker verantwoordelijk voor de betaling met geldige en niet-vervallen cheques (ook in het geval hij niet thuis is op het ogenblik van de betaling).
5.4 De gebruiker verklaart in het bezit te zijn van een aantal niet-vervallen cheques gelijk aan het aantal te presteren uren. De geldigheid van de cheques is afhankelijk van het gewest waarin de gebruiker gedomicilieerd is. Dienstencheques zijn in Vlaanderen één jaar geldig, in Brussel zijn ze acht maanden en Wallonië zes maanden geldig. In geval van aflevering van vervallen cheques worden afgeleverd, zijn de cheques ongeldig, en moeten nieuwe cheques worden aangeleverd, en dit binnen het jaar te rekenen vanaf de effectieve prestatiedatum.
5.5 De gebruiker verbindt deze zich ertoe om tijdig voldoende cheques te bestellen voordat zijn voorraad is uitgeput zodat er steeds cheques ter beschikking zijn om de geleverde prestaties te voldoen. Dit zowel voor wat betreft papieren dienstencheques, als wat betreft de elektronische cheques aanwezig in de elektronische portefeuille van de gebruiker.
5.6 Bij niet-betaling van de dienstencheques zal SDB vzw zal de gebruiker schriftelijk worden aangemaand. Indien na de schriftelijke aanmaning geen betaling volgt, behoudt SDB vzw zich het recht voor om de waarde bij equivalent aanrekenen. Deze waarde is gelijk aan de gepresteerde uren vermenigvuldigd met de inruilwaarde van een dienstencheque bij Sodexo/Pluxee op het moment dat de betaling voldaan wordt, vermeerderd met een schadebeding en eventuele intresten. (zie artikel 7)
Indien de gebruiker de betaling van de dienstencheques uitstelt tot 12 maanden na de prestatiedatum, kan er niet meer met dienstencheques betaald worden en is hij gehouden om de waarde van de dienstencheque bij equivalent te betalen.
In geval van niet betaling heeft SDB vzw de mogelijkheid om de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten, dit conform de bepalingen in artikel 8.
5.7 De gebruiker verbindt zich ertoe om een bijkomende administratiekost van 9€/maand te betalen, voor de maanden dat er effectief een huishoudhulp en/of strijkhulp is geweest. Deze kost wordt per kwartaal gefactureerd. Indien een gebruiker de overeenkomst met SDB vzw opzegt, dan is er geen pro rata terugbetaling van de administratiekost voor de resterende maanden.
De administratiekost wordt aangerekend op basis van een door SDB vzw (maatschappelijke zetel te 3800 Sint Truiden, Diesterstraat 27/11 met ondernemingsnummer 0665.861.844) opgestelde factuur. De betaaltermijn voor de administratiekost is 30 dagen na verzending van de factuur. De betaling van de administratiekost dient te geschieden middels overschrijving.
Eventuele bezwaren met betrekking tot de factuur dienen door de gebruiker binnen dezelfde termijn van 14 dagen ter kennis worden gebracht aan SDB vzw. Dergelijk bezwaar dient schriftelijk (per mail of per gewone post) te gebeuren aan het adres van het kantoor waaraan de gebruiker verbonden is.
Indien de gebruiker niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zal de gebruiker schriftelijk worden aangemaand. Indien na de schriftelijke aanmaning geen betaling volgt, heeft SDB vzw de mogelijkheid om de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten, dit conform artikel 8.
Het SDB vzw behoudt zich het recht voor om de hogervermelde bijkomende administratie kost eenzijdig te verhogen en/of de wijze en modaliteiten van de facturatie eenzijdig te wijzigen. De gebruiker zal hiervan op voorhand in kennis worden gebracht, en zal in dat geval over een redelijke termijn beschikken om de overeenkomst kosteloos te beëindigen vooraleer de nieuwe prijs in werking treedt.

Artikel 6. Klachten
Indien de gebruiker niet akkoord is met de prestaties zoals deze worden aangerekend, dient protest overgemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na de betwiste prestatie. Klachten die toekomen na deze termijn, worden niet meer behandeld.
Indien de gebruiker met elektronische dienstencheques werkt, zal de gebruiker van de uitgever van de dienstencheques (Sodexo/Pluxee) een mailbericht ontvangen waaruit de geleverde prestaties blijkt die na 5 dagen automatisch gevalideerd zal worden. Zo de prestatie niet wordt betwist wordt deze automatisch bevestigd, worden de cheques ingehouden van de elektronische portefeuille en ontvangt de gebruiker hier een nieuw mailbericht van.
Protesten dienen binnen de 8 dagen na de prestaties per aangetekend schrijven gemeld te worden aan SDB vzw.
Artikel 7. Schadebeding
In het geval van niet-betaling binnen de 14 dagen na de eerste ingebrekestelling (per mail of per brief) is op het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een intrest van 10 van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €50.
Artikel 8 Duur en beëindiging van de overeenkomst
8.1 Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur vanaf het moment van ondertekening van dit contract.
8.2 SDB vzw heeft het recht om haar deel van de verbintenissen opgenomen in de overeenkomst op te schorten in de volgende gevallen.
• Indien de gebruiker nalaat tijdig zijn dienstencheques te betalen, heeft SDB vzw het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de gebruiker aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
• Indien er in de woning van de gebruiker aanhoudende onhygiënische of onveilige omstandigheden zich voordoen, heeft SDB vzw het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het probleem werd verholpen.
8.3 De overeenkomst is door beide partijen opzegbaar mits een aangetekend schrijven en het respecteren van een minimale opzegtermijn van 5 weken ingaand op datum van verzending.
8.4 SDB vzw heeft het recht om de overeenkomst met de gebruiker stop te zetten zonder in achtneming van enige opzegtermijn of opzegvergoeding, in geval van wanprestatie, en in geval van manifest niet betalen van de dienstencheques, of in geval van niet-betaling van de administratiekosten.
8.5 Deze overeenkomst wordt automatisch als beëindigd beschouwd als een van de contracterende partijen één van de contractuele verplichtingen niet nakomt en zulks per aangetekend schrijven meldt aan de andere partij, of indien de erkende onderneming haar erkenning verliest of indien er geen dienstencheques meer worden uitgegeven door de overheid.

Artikel 9. Schadevergoeding
Indien de gebruiker een van de bepalingen van de overeenkomst schendt, en hierdoor de prestaties ook niet konden worden geleverd conform de overeenkomst, zal de gebruiker een vergoeding verschuldigd zijn de overeenstemt met de prestaties die niet konden worden geleverd.
Indien de gebruiker uit hoofde van dit contract een vordering tot terugbetaling heeft tegenover SDB vzw heeft de gebruiker recht op dezelfde vergoeding ingeval Het SDB vzw in gebreke zou blijven.
Artikel 10. Hygiëne/Veiligheid
10.1 Hygiëne De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer in geen geval gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken te doen uitvoeren, bijvoorbeeld buitenpoetswerk bij regen, sneeuw en koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen... Kelders, zolders en werk op hoogte kunnen zorgen voor gevaar.

De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer in hygiënische omstandigheden te laten werken.

De gebruiker moet de werknemer in staat stellen om vooraleer de tewerkstelling aanvangt, in het kader van de te verrichten activiteiten een globale inspectieronde te laten doen naar de hygiënische omstandigheden. De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer gebruik te laten maken van sanitaire installaties. De gebruiker geeft op vraag van SDB vzw een aantal inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het vrijwaren van een gezonde en hygiënische werkomgeving van de werknemer. Deze inlichtingen kunnen betrekking hebben op de al dan niet aanwezigheid van huisdieren in de woning, enz.

De gebruiker moet SDB vzw verwittigen bij het optreden van zeer besmettelijke ziektes waarbij er besmettingsgevaar is voor de werknemer, bijvoorbeeld corona,griep, rode hond, windpokken, klierkoorts, hersenvliesontsteking, geelzucht...

10.2 Veiligheid De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer steeds in veilige omstandigheden te werk te stellen. Alle onveilige situaties worden door de werknemer aan SDB vzw gemeld (vb. loszittend stopcontact, stekker waarvan de bedrading bloot is...) Bij onveilige situaties, moet de werknemer onmiddellijk de arbeidsplaats verlaten. Er kan in dat geval geen vergoeding verschuldigd zijn in hoofde van SDB vzw.

In geval van ongeval, overkomen aan de werknemer bij de uitvoering van zijn activiteiten, moet de gebruiker SDB vzw onmiddellijk verwittigen.

10.3 In geval van inbreuk op deze bepaling, kan de overeenkomst worden opgeschort of beëindigd overeenkomstig artikel 8 van deze overeenkomst.
Artikel 11. Welzijn op het werk
SDB vzw is als werkgever in het kader van de dienstenchequereglementering verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten, alsook voor de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Artikel 12. Wijzigingen van de overeenkomst
SDB vzw houdt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. In geval van eenzijdige wijziging, zullen deze aan de gebruiker worden meegedeeld via e-mail (of per post indien geen e-mailadres van de klant bekend is). De gebruiker heeft een termijn van 30 dagen om zijn betwisting schriftelijk mee te delen. In geval van afwezigheid van betwisting, treden de gewijzigde algemene voorwaarden in werking 30 dagen na de kennisgeving.
Artikel 13. Non-discriminatie
SDB vzw biedt de gebruiker een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de gebruiker waarborgt, en die rekening houdt met de sociale levenssituatie van de gebruiker. Ten opzichte van de gebruikers wordt er geen onderscheid gemaakt op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de dienstverlening De gebruiker mag ten opzichte van de werknemers geen onderscheid maken op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd. Bij niet-naleving van deze bepaling wordt de thuishulp stopgezet. (wet 25 feb 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 feb 1993 tot oprichting van een centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.).
Artikel 14. Verlies en diefstal
De gebruiker dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken. Bij vermoeden van diefstal door de werknemer dient de gebruiker steeds de verantwoordelijke van SDB vzw te verwittigen. Bij diefstal door de werknemer dient de gebruiker onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om een PV te laten opmaken.
Artikel 15. Aansprakelijkheid voor huissleutels
Om misverstanden te voorkomen, als de gebruiker wenst dat de werknemer in het bezit is van de huissleutel of code, moet hij hiervoor schriftelijk toestemming geven (SDB vzw bewaart een kopie) en aanvaardt hij hiermee ook alle aansprakelijkheid voor verlies. SDB vzw wordt niet verantwoordelijk gehouden in geval van diefstal of opzettelijke beschadigingen. In geval van stilzwijgende toestemming, is er sprake van bewaargeving. De teruggave verplichting geschiedt overeenkomstig de regels van het gemeen recht.
Artikel 16. Verzekering
SDB vzw staat, in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, in voor de wettelijk verschuldigde vergoedingen ingeval de werknemer van het dienstenbedrijf het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg van en naar het werk.
SDB vzw is verzekerd voor materiële schade, toegebracht aan de bezittingen van de gebruiker. Hierbij dient de gebruiker de verantwoordelijke van SDB vzw schriftelijk te verwittigen binnen de 7 dagen nadat de schade werd geleden. De vrijstelling van de polis burgerlijke aansprakelijkheid bedraagt 10% van de waarde van de schade per schadegeval (met een minimum van 25 €). De schade die te wijten is aan eenzelfde gebeurtenis wordt beschouwd als één en hetzelfde schadegeval. De vrijstelling van 175€ is ten laste van de gebruiker.

Als de schade lager is dan het bedrag van de vrijstelling, zal SDB vzw niet overgaan tot vergoeding tenzij de schade wordt veroorzaakt door het opzet of de grove fout van de werknemer van het dienstenbedrijf. De vergoeding zal slechts gebeuren na onderzoek van de omstandigheden en bevestiging van de dekking door de verzekeringsmaatschappij. Hierbij wordt rekening gehouden met de waarde van het goed op het moment van het schadegeval en, bij eigen herstelling, de kostprijs van het arbeidsloon en de leveringen voor herstelling.
Uitzonderlijk kostbare zaken dienen door de gebruiker buiten het bereik gehouden te worden. SDB vzw aanvaardt geen opdracht voor de reiniging of het onderhoud van deze zaken in het kader van de dienstencheques. Veelvuldige herhalingen van schade met dezelfde oorsprong wegens het niet nemen van voorzorgmaatrelen of materialen die mits speciale technieken of aangepaste middelen dienen behandeld te worden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SDB vzw.

Eventuele schade die toegebracht werd door de fout of nalatigheid van een werknemer van het dienstenbedrijf ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting tot het betalen van de geleverde prestaties.
Artikel 17. Algemene afspraken
De werknemer mag niet roken tijdens zijn dienst. De werknemer mag niet telefoneren tijdens de werkuren, tenzij noodzakelijk voor de dienst. Hiervoor mag gebruik gemaakt worden van het telefoontoestel van de gebruiker. In uitzonderlijke gevallen kan de werknemer de toestemming krijgen om te bellen. De werknemer bewaart de huissleutel van de gebruiker enkel wanneer de gebruiker daartoe de schriftelijke toelating geeft en de verantwoordelijke van SDB vzw heeft verwittigd. De werknemer is onder de hiërarchische instantie van de dienstenbedrijf. In geval van de problemen, neemt de gebruiker contact op met SDB vzw die de klacht zal onderzoeken.
Artikel 18. Stilzwijgende aanvaarding
Elke gebruiker die weigert het contract ondertekend terug te bezorgen maar die wel prestaties aanvaardt van de werknemers van SDB vzw, wordt geacht alle bedingen van dit contract uitdrukkelijk en onherroepelijk te hebben aanvaard. SDB vzw is in dit geval gehouden om aan te tonen dat zij het contract aan de gebruiker heeft overgemaakt met verzoek dit ondertekend terug te bezorgen.

Artikel 19. Geschillen
Voor betwistingen omtrent deze overeenkomst zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van het poetsbedrijf bevoegd nl. deze in het arrondissement Limburg, meer bepaald de rechtbanken van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan conform art. 624Ger.Wb. in casu het Vredegerecht te Beringen en de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt.

De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze overeenkomst brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst in het gedrang.